New York Zendo Shobo-ji — usa / Zen Budismo

No exterior

American Rinsai Sect New York Zendo Shohoji, baseado no Zen.

TEL: