Dai Bosatsu Zendo Kongo-ji — usa / Zen Budismo

No exterior

Seita Rinzai norte-americana de estilo zen Daigo Zendo Kongo-ji EUA

TEL: