Rinzai Munri Standing

Masayuki Kashiwagi e Yoshitsugu Ashikaga Bodokusho. História, fotos de jardim das quatro estações, etc. TEL: