Universidade Tanechiin - Cidade de Kyoto / Seita Toji Shingon

Seita Toji Shingon. 545 Tojicho, Hachijo Shimo-ru, Mibudori, Minami-ku, Kyoto.

TEL: