Tofukuji - Cidade de Kobe / Seita Soto

É um templo da seita Soto em Chuo-ku, Kobe.

651-0066
Kokukadori, Chuo-ku, Kobe City, Prefeitura de Hyogo

TEL: 651-0066