Keirinji - Escola Hokkaido / Jodo Shinsou Higashi Honganji

Templo Higashi Honganji Sueji em Sapporo, Hokkaido

TEL: