Myokaiji - Seita Chiba / Nichiren

Shoeizan Myokaiji, um templo em um mar estranho, foi fundado por Nikkaijin em 4 no início da era Muromachi na enchente de Katsuura. ..

299-5224
174 Shingu, Cidade de Katsuura, Prefeitura de Chiba

TEL: 0470-73-0399