Templo Horigome Yakushi Hosei-ji (Betsuin) - Prefeitura de Saitama / Escola de Toyoyama da seita Shingon

TEL: