Seita Zenji Soto no Templo Azumino Aohara - Prefeitura de Nagano / Seita Sodo

Templo da seita Soto em Hodaka-cho.

TEL: