"Tamasenji", um templo que sela o câncer e protege contra o mal - Prefeitura de Okayama / Seita Takanoyama Shingon

7170101
XNUMX Tetsuyama, Vila Mikan, Maniwa-gun, Prefeitura de Okayama

TEL: