Celebration Mountain Shinsenin Chogakuji Temple - Prefeitura de Ishikawa / Seita Soto

Templo Bodaiji do Clã Kaga Maeda

TEL: