Igreja Musou Hanazono Ryukyoku / Trabalho de Wasan - Prefeitura de Wakayama / Escola da seita Myoshinji de Rinsai

Igreja Musou Hanazono-ryuka e as obras de Wasan são fornecidas como imagens.
・ Myoushinji Kaizan Musodaishi nascimento
・ Gosan de Myoushinji Kaizan Musodaishi Ibuka ・ Gokauta
・ Myoushinji Kaizan Musoudai-shi
・ Takagami Hanazono

TEL: