Escola da seita Myoshinji Rinsai Rinkawayama Hofukuzenji - Prefeitura de Shizuoka / Escola da seita Myoshinji Rinsai

4240105
148 Yamakiri, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka

TEL: 054-366-0340