Jodo Shinshu Honganji Escola Yamaguchi Paróquia Oshima Gumi - Prefeitura de Yamaguchi / Escola Jodo Shinshu Honganji

Em abril de 2012, o grupo Shimasue e o grupo Shimamoto da paróquia Yamaguchi da escola Jodo Shinsou Honganji se fundiram para formar o grupo Oshima.

742-2106
XNUMX Komatsu, cidade de Suo Oshima, Condado de Oshima

TEL: 0820-74-2162