Anrakuji— / Escola Jodo Shinsou Honganji

Anrakuji é um templo da Escola Jodo Shinshu Honganji, que chama os santos Shinran de ancestrais.
A montanha é chamada Yokochoyamaji e o templo é Anrakuji.
Aguardamos a sua visita.

TEL: