Seita Nichiren Myofukuji - Prefeitura de Kanagawa / Seita Nichiren

Myofukuji é um templo da seita Nichiren na cidade de Yokohama com o Templo Kuonji como o templo principal.

TEL: