Universidade de Tsurumi - Prefeitura de Kanagawa / Seita Soto

Sotão seita.2-1-3 Tsurumi, Tsurumi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa.

TEL: