Tiger Valley Mountain Eihoji— / Rinsai Sect Nanzenji School

Mt. Kokei na cidade de Tajimi, Prefeitura de Gifu.

TEL: