Templo Hakukoji - Prefeitura de Wakayama / Seita Nichiren

Prefeitura de Wakayama, sacerdote do templo Shirahama Myoken Mt. Shirako-ji,
Este é o site da Keihin Nagahashi.
Por favor, entre casualmente.

Shirahama-cho, Nishimuro-arma

TEL: