Templo Tohiyama Saikou-ji - Seita Tóquio / Jodo

Templo da seita Jodo em Sumida-ku, Tóquio.Para ser correto, é chamado de Tohiyama Masaakiin Saikouji.

TEL: