Anakashiko Web — Tokyo / Shinshu Otani School

Uma versão web da revista "Montaku Club", reunida no templo Shinmune Otani Rengeji (Kameari 1, Katsushika-ku, Tóquio).